prof. dr hab. Renata Przybylska

Magisterium z wyróżnieniem (1980 r.): „Rzemieślnicza terminologia szewska w Krakowie” promotor prof. Bogusław Dunaj

Doktorat (1987): „Wyrażanie stosunków czasowych w zdaniu pojedynczym w języku polskim”, promotor prof. Bogusław Dunaj

Habilitacja (2002): „Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej”

Tytuł profesora (2008): „Schematy wyobrażeniowe a semantyka prefiksów czasownikowych do-, od-, u-, prze- i roz-„

Główne zainteresowania naukowe: semantyka, leksykologia i leksykografia, socjolingwistyka, pragmalingiwstyka, teolingwistyka, onomastyka, językoznawstwo kognitywne

Zatrudnienie:

 • Katedra Historii Języka i Dialektologii: asystent stażysta od 1980, asystent od 1983, starszy asystent od 1986, adiunkt od 1988, profesor nadzwyczajny 2009, profesor zwyczajny od 2012

 • staż naukowy w Pracowni Budowy Gramatycznej Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Języka Polskiego PAN pod opieką prof. R.Laskowskiego, 1984

 • Kolegium Nauczycielskie w Krośnie 1993-1997

 • Hankuk University of Foreign Studies w Seulu jako associate profesor 1997-1998

 • Instytut Języka Polskiego PAN, Pracownia Wielkiego słownika języka polskiego PAN od 2006

 

Działalność organizacyjna na uniwersytecie:

 • Organizator, twórca autorskiego programu i pierwszy kierownik Podyplomowego Studium Retoryki w Instytucie Filologii Polskiej UJ 1995-2005

 • Wicedyrektor Instytutu Filologii Polskiej UJ do spraw studenckich: 2002-2005

 • Prodziekan Wydziału Polonistyki UJ 2005-2012

 • Dziekan Wydziału Polonistyki UJ 2012-2020

 • Kierownik Katedry HistoriiJęzyka i Dialektologii od 2010

 • Członek Rady Fundacji Bratniak przez ponad 20 lat

 • Członek Rady Naukowej Humanistycznej Szkoły Doktorskiej UJ od 2019-2022 

 

Funkcje instytucjonalne:

 • Członek (z wyboru) Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk w kadencjach: 2020-2023, 2015-2020, 2012-2015

 • Członek Oddziału Krakowskiego Komitetu Językoznawstwa PAN

 • Przewodnicząca Kapituły Nagrody Komitetu Językoznawstwa PAN w latach 2018-2019 i w kadencji 2020-2023

 • Członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN w kadencji 2019-2022 

 • Prezes Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 2008-2014

 • Członek Zarządu Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego

 • Jeden z założycieli i członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Polonistycznych

 • Redaktor Naczelna „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” od 2015 roku

 • Przewodnicząca ogólnopolskiej Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich

 • Członek Komisji Języka Pisanego przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

 • Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Onomastycznego od 2018

 • Członek Kapituły Plebiscytu Słowo Roku od 2013 r. organizowanego przez Uniwersytet Warszawski

 

Działalność naukowa:

Autorka blisko 200 publikacji naukowych, w tym 10 książek autorskich, 18 książek pod redakcją, dwóch podręczników oraz  licznych artykułów naukowych m.in. w czasopismach takich jak Język Polski, Polonica, LingVaria,;  współautorka Słownika współczesnego języka polskiego (I wyd. 1996) i współautorka pierwszego polskiego słownika elektronicznego polszczyzny ogólnej, czyli Wielkiego słownika języka polskiego PAN (wsjp.pl)

Opracowała 17 recenzji w przewodach i postępowaniach habilitacyjnych oraz opinii o nadanie tytułu profesora,  18 recenzji w przewodach doktorskich, 2 recenzje w procesie nadawania doktoratu honoris causa.

Recenzent w czasopismach naukowych:  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Język Polski,  LingVaria, Studia Lingustica-CopernicanaOnomastica, Postscriptum, Prace Językoznawcze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Kultura Popularna, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lamicus 

Członek Rady Naukowej czasopism: LingVaria, Polonistyka, Słowo, oraz serii Studia z metodologii i filozofii językoznawstwa i komitetu redakcyjnego serii Młoda Polonistyka

Recenzent Stypendia Fulbright Junior Research Award.

Wygłaszała wykłady na zaproszenie m.in. w Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, w Carl von Ossietzky Universität Oldenburg,  na Sorbonie w Paryżu, w Seulu w Korei Południowej, w Pekinie w Chinach.

Działalność dydaktyczna:

Wypromowała 131 magistrów filologii polskiej i filologii angielskiej

6 doktorów nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo

Prowadziła wykłady i ćwiczenia z zakresu gramatyki opisowej języka polskiego, języka starocerkiewnosłowiańskiego, gramatyki historycznej języka polskiego, kultury języka,  semantyki kognitywnej, językowego obrazu świata, retoryki wystąpień publicznych, antropologii słowa oraz wykłady monograficzne na temat m.in. „Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny”, „Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny”, „Sposoby bogacenia słownictwa”.

Ponadto wykładała na Podyplomowych Studiach dla Nauczycieli, Podyplomowych Studiach dla Tłumaczy, w Podyplomowym Studium Literacko-Artystycznym oraz w Podyplomowym Studium Retoryki.

Autorstwo podręcznika „Wstęp do nauki o języku polskim” dla licencjatów.

Działalność popularyzatorska

 • Autorstwo podręcznika „O języku polskim” dla szkół średnich i serii materiałówdydaktycznych.

 • Wykłady dla młodzieży licealnej w Krakowie (V i VI LO)

 • Wykłady w Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 • Udział w popularyzujących wiedzę o języku audycjach telewizyjnych „Chrząszcz brzmi w trzcinie” i „Słowa, słówka i półsłówka”.

 • Członek Kapituły Plebiscytu Słowo Roku od 2013 r. organizowanego przez Uniwersytet Warszawski

 • Członek kapituły konkursu na pracę w formie eseju z zakresu komunikacji z pacjentem, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej od 2016 r.

 • Wieloletnia Przewodnicząca Jury Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego w Katowicach 

 • Gość zaproszony na „Śniadanie mistrzów” w ramach Copernicus Festival  2019 r.

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • Kilkakrotnie Nagrody Rektora UJ

 • Nagroda im. Kazimierza Nitscha 2005 r.

 • Srebrny Krzyż Zasługi 2004

 • Złoty Krzyż Zasługi 2019

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej 2006

 • Nagroda zespołowa Miasta Krakowa w dziedzinie nauka i technika w 2019 r za książkę „Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich”

 • Nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN w kategorii prac zespołowych w 2018 r.

 

Najważniejsze publikacje:

Książki:

 • Wyrażanie stosunków czasowych w polskim zdaniu pojedynczym, WUJ: Kraków 1990

 • Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, Universitas: Kraków 2002

 • /współautorstwo z B. Dunajem, J. Kąsiem, M. Mycawką i K. Sikorą/, Słownik współczesnego języka polskiego, red. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 1996.  

 • Schematy wyobrażeniowe a semantyka polskich prefiksów czasownikowych  do-,   od-, prze-, roz-,  u-Universitas: Kraków 2006

 • /współautorzy: Sebastian Borowicz, Joanna Hobot/, Stara rebeliantka. Studia nad semantyką obrazu, WUJ, Kraków

 • Pisownia słownictwa religijnego, (z W. Przyczyną, )Biblos: Tarnów 2011 ( I wyd.) 

 • /współautorzy: Sebastian Borowicz, Joanna Hobot/Anty-Beatrycze. Studia nad kulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy, WUJ: Kraków 2016 

 • < >Ochmann/ (red.), Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich, Kraków: Wydawnictwo Libron, 2017

 

Publikacje