Dr Sylwia Przęczek-Kisielak

   Adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii WP UJ. Urodzona w 1981 r. w Myślenicach, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim (Regionalizmy leksykalne w mowie mieszkańców Myślenic – praca napisana pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Dunaja) oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Polonistyki UJ (Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych –  praca przygotowana pod kierunkiem prof. dra hab. Bogusława Dunaja). Jest autorką książki pt. Właściwości fonetyczne małopolskich rot sądowych, powstałej w oparciu o jej rozprawę doktorską (książka ukaże się niebawem w Wydawnictwie UJ) oraz artykułów z zakresu historii języka, gramatyki historycznej języka polskiego oraz współczesnego języka polskiego z odniesieniem do praktyki szkolnej nauczania tegoż.

W Katedrze Historii Języka i Dialektologii na Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od 2010 r.. Prowadzi zajęcia z gramatyki historycznej języka polskiego, historii języka oraz języka staro-cerkiewno-słowiańskiego. Pełni także funkcję sekretarza Zarządu Głównego Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

Aktualnie zajmuje się następującymi problemami badawczymi: „Staropolska fonetyka w świetle materiału onomastycznego zawartego w łacińskich rotach sądowych z obszaru Małopolski (zestawienie z wynikami badań przeprowadzonych na materiale polskich rot sądowych z tego obszaru)", „Leksyka małopolskich rot przysiąg sądowych" oraz „Nieznane radomskie roty przysiąg sądowych (próba dotarcia do tych źródeł)".