Dr hab. Patrycja Pałka

Językoznawca polonista, absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim – pracę magisterską pt. „Marketing bezpośredni w perspektywie językoznawczej” napisała pod kierunkiem dr hab. Olgi Wolińskiej, prof. UŚ. W 2007 roku obroniła doktorat na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Promotorem rozprawy doktorskiej pt. „Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej” była prof. dr hab. Renata Przybylska. Od 2008 roku związana jest zawodowo z Katedrą Historii Języka i Dialektologii WP UJ, w której obecnie pracuje na stanowisku adiunkta. W jej doświadczeniu naukowym istotne miejsce zajmuje także współpraca z Instytutem Języka Polskiego PAN zwłaszcza w zakresie redagowania haseł (w latach 2007–2018) do „Wielkiego słownika języka polskiego PAN”. Od 2011 bierze również czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Językoznawczego jako członek Zarządu PTJ (w latach 2011–2014 oraz 2022–2025 – pełnienie funkcji sekretarza Zarządu) oraz jako członek redakcji Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2015 r. pełnienie funkcji sekretarza redakcji).

Najważniejsze publikacje
Monografie:
Reklama handlowa w dawnym Krakowie. Praktyki komunikacyjne, Wydawnictwo Akademickie, Kraków 2022, ss. 414.
Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia), (współautorstwo książki z Agatą Kwaśnicką-Janowicz), seria „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, redaktor serii: Piotr Żmigrodzki, Wydawnictwo JAK, Kraków 2017, ss. 206.
Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (współautorstwo haseł: Barbara Batko-Tokarz, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Donata Ochmann, Patrycja Pałka, Sylwia Przęczek-Kisielak, Renata Przybylska, Maciej Rak, Kazimierz Sikora), red. D. Ochmann, R. Przybylska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2017 (wyd. I), ss. 360 (wyd. II 2018).
Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2009, ss. 289.

 

Artykuły naukowe:
Dyskurs handlowy Krakowa z końca XIX i początku XX wieku jako źródło do badań regionalizmów krakowskich, (współautor: Agata Kwaśnicka-Janowicz), [w:] Język polski - między tradycją a współczesnością : księga jubileuszowa z okazji stulecia Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego 2021. - s. 217-235.
Electronic Language Resource Applications for Polish Teachers in University Teaching and Teaching Polish as a Foreign Language (współautor: Agata Kwaśnicka-Janowicz), [w:] New Trends in Slavic Studies -2 // Современные исследования в славистике: Выпуск 2 // Nuevas tendencias en estudios eslavos – 2, red. Suárez Cuadros, Simón José, Vercher García, Enrique J., Barros García, Benamí, Marynenko, Pavlo, Quero Gervilla, Enrique F., URSS, Moskwa 2021, s. 119–125.
Alternacja lokatywna w wybranych leksykalnych bazach danych, „Poradnik Językowy”, 2 (771), 2020, s. 61-68 (DOI: 10.33896/PorJ.2020.2.4).
Polski model kulturowy a komunikacja sprzedawcy z klientem, „Socjolingwistyka”, t. 34, 2020, s. 93-112 (DOI: https://doi.org/10.17651/SOCJOLING.34.6 ).
Semantyka staropolskich terminów bartniczych – na przykładzie (po)łazić pszczoły/miód – w ujęciu kognitywnym (współautor Agata Kwaśnicka-Janowicz), „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” 2019, t. 54, s. 1-22 (DOI: 10.11649/sfps.1737).
Perswazyjne środki językowe reklamy prasowej w dwudziestoleciu międzywojennym (na przykładzie Ilustrowanego Kuryera Codziennego), [w:] Niepodległa wobec języka polskiego, pod red. R. Przybylskiej, B. Batko-Tokarz, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2019, s. 221-243.
Krakus, krakauer, krakowianin i krakowiak: nazwy mieszkańca Krakowa a jego auto- i heterostereotyp, (współautor: Donata Ochmann, Agata Kwaśnicka-Janowicz) „Język Polski”, t. 98, nr 3, 2018, s. 31-48.
Współczesny warsztat językoznawcy — elektroniczne zasoby i narzędzia badawcze (współautor: Agata Kwaśnicka-Janowicz), „Język Polski” XCV, z. 1–2, 2015, s. 154-170.
Polisemia regularna czasownika a praktyka leksykograficzna. „Poradnik Językowy”, nr 6/2014, s. 17-36.
Z problemów opisu leksykograficznego nazw własnych, „Poradnik Językowy”, nr 7/2012, s. 58-75.
Przysłówki prefiksalno-sufiksalne typu po polsku w słowniku i w tekście, „LingVaria" VI (2011) | 2(12), s. 45-63.
Kategoria tematu w analizie rozmowy handlowej, „Polonica” t. XXX, 2010, s. 33-48.
O pojęciu strategii w komunikacji, „Polonica” t. XXIX, 2008, s. 81-92.

Nagrody:
2014 r. – wyróżnienie na Wydziale Polonistyki UJ za wysoką jakość pracy dydaktycznej w roku akademickim 2012/2013;
2018 r. – nagroda honorowa przyznawana przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w ramach pierwszej edycji konkursu Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie językoznawstwa dla zespołu autorskiego w składzie: Barbara Batko-Tokarz, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Donata Ochmann, Patrycja Pałka, Sylwia Przęczek-Kisielak, Renata Przybylska, Maciej Rak, Kazimierz Sikora za pracę „Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich”, pod red. Donaty Ochmann i Renaty Przybylskiej (Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2017);
2018 r. – nagroda indywidualna UJ za najwyższą liczbę punktów za publikacje na Wydziale Polonistyki UJ;
2018 r. – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę;
2018 r. – nagroda Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego dla zespołu autorskiego w składzie: Patrycja Pałka, Agata Kwaśnicka-Janowicz za pracę pt. „Przewodnik po elektronicznych zasobach językowych dla polonistów: (słowniki, kartoteki, korpusy, kompendia) (Wydawnictwo JAK, Kraków 2017);
2019 r. – Nagroda Miasta Krakowa w kategorii „Nauka i technika” dla zespołu autorskiego za opracowanie słownika gwary krakowskiej.
Granty i inne zespołowe projekty naukowe:
wykonawca w indywidualnym projekcie badawczym (promotorskim) w latach 2006-2007, finansowanym przez MNiSW. Numer projektu: PB 4417/30 (1 H01D 017 30). Tytuł projektu: Strategie dyskursywne w rozmowie handlowej. Kierownik projektu: prof. dr hab. Renata Przybylska;
wykonawca (redaktor haseł i autor opracowania koncepcji opisu leksykograficznego) w projekcie badawczym (rozwojowym) w latach 2007–2012, finansowanym przez MNiSW, numer projektu: R 17 004 03, tytuł projektu: Wielki słownik języka polskiego – podstawowy zasób leksykalny polszczyzny, kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN);
wykonawca (redaktor haseł) w projekcie Wielki słownik języka polskiego – kontynuacja realizowanym w latach 2013–2018 w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (projekt NPRH nr 11H 12 014581); kierownik projektu: prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki (IJP PAN); łącznie w latach 2008–2018 opracowano do słownika 1174 artykułów hasłowych (www.wsjp.pl);
udział w pracach zespołowych jako wykonawca w ramach projektu Katedry Historii Języka i Dialektologii WP UJ finansowanego ze środków z dotacji statutowej w latach 2012–2017 pt. Polszczyzna regionalna Krakowa; efekt badań zespołowych w postaci opracowania: Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (współautorstwo haseł: Barbara Batko-Tokarz, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Donata Ochmann, Patrycja Pałka, Sylwia Przęczek-Kisielak, Renata Przybylska, Maciej Rak, Kazimierz Sikora), red. D. Ochmann, R. Przybylska, Wydawnictwo LIBRON, Kraków 2017, ss. 360 (wyd. II 2018);
udział w pracach zespołowych w ramach minigrantu POB Heritage (edycja 2) – program strategiczny Inicjatywa Doskonałości UJ, tytuł grantu: Polskie dziedzictwo kulinarne w opisach lingwistycznych. Rola dyskursu  kulinarnego w komunikacji zdrowotnej – Etap I. Opis doby staropolskiej (do XVIII wieku), nr projektu U1U/P01/NO/02.84, kierownik: dr hab. Agata Kwaśnicka-Janowicz, prof. UJ, realizacja: 1.10.2021 – 31.07.2022, funkcja w grancie: wykonawca oraz współautor projektu;
udział w pracach zespołu naukowego od 2018 r. (Carlos Panek, Agata Kwaśnicka-Janowicz, Patrycja Pałka, Maciej Malinowski, Katarzyna Sochacka) Fundacji na rzecz Muzeum Języka Polskiego; przygotowanie koncepcji wystawy o komunikacji i języku w Centrum Literatury i Języka „Planeta Lem” (Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO; zob. http://planetalem.pl/partnerzy-i-ambasadorzy-projektu/).

 

Link do księgarni (zdjęcie okładki):
https://books.akademicka.pl/publishing/catalog/book/371

„Książka stanowi oryginalne, bogate i wieloaspektowe opracowanie tematu, który do tej pory nie był przedmiotem monograficznego ujęcia z językoznawczej perspektywy. Praca autorstwa Patrycji Pałki lukę tę w znakomity sposób wypełnia. […] Niewątpliwie bardzo mocnym atutem pracy jest zgromadzony przez Autorkę oryginalny, obszerny i zróżnicowany materiał badawczy, który do tej pory nie podlegał językoznawczemu opisowi. […] Wartości zgromadzonego przez p. Pałkę materiału nie można rozpatrywać wyłącznie w kategoriach ilościowych. Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim zróżnicowanie korpusu źródeł i jego specyfika. Autorka przedmiotem oglądu uczyniła bowiem nie tylko – brane zazwyczaj pod uwagę w opracowaniach dotyczących reklamy – ogłoszenia w prasie, plakaty czy ulotki reklamowe, ale też różnego rodzaju elementy kultury materialnej, niezwykle rzadko stanowiące materię badawczą w naukowych opracowaniach, zwłaszcza w dyscyplinie językoznawstwo, m.in. opakowania, pudełka, torebki na towar, papier firmowy, koperty, nalepki, rachunki, noty, cenniki, karty pocztowe, różnego rodzaju pisma. Należy podkreślić szczególną dociekliwość krakowskiej Badaczki w wyszukiwaniu dokumentów związanych z realiami handlowymi i rozwojem reklamy w dawnym Krakowie, czemu służyły też kontakty ze specjalistami ze świata kultury i biznesu.
[…] Na uznanie zasługuje wybór metodologicznych podstaw opracowania, Autorka przyjęła bowiem w opracowaniu ujęcie dyskursywne, które daje możliwość całościowego opisu zjawiska reklamy jako zespołu praktyk komunikacyjnych określonej zbiorowości, z uwzględnieniem jej potrzeb, celów, wartości i działań, a  także zależności od historyczno-gospodarczo-społecznych uwarunkowań.
[…] Dzięki umiejętnemu wykorzystaniu danych z rozmaitych źródeł i opracowań przedstawione w monografii treści daleko wykraczają poza analizę materiału badawczego. Autorka omawia bowiem rozległe konteksty wybranej tematyki, wykazując przy tym niezwykłą szczegółowość, wręcz drobiazgowość opisu, przy równoczesnej umiejętności syntetycznego ujęcia. Łącząc wiele rozmaitych danych z różnorodnych dziedzin wiedzy i subdyscyplin językoznawczych, Badaczka prowadzi jednak spójny i klarowny wywód naukowy, dążąc do holistycznego ujęcia omawianej problematyki. Dzięki temu monografia stanowi niezwykle  bogate treściowo, wieloaspektowe opracowanie dyskursu reklamowego w początkowych etapach jego rozwoju. Pokazuje skalę tego zjawiska w omawianym okresie i przeobrażenia, które się w nim dokonały, przy uwzględnieniu wszystkich elementów sytuacji komunikacyjnej, a także uwarunkowań społecznych i gospodarczych”.

Z recenzji dr hab. Ewy Młynarczyk, prof. UP

 

Publikacje; Życiorys Naukowy;