prof. dr hab. Maciej Rak

Tytuł profesora (30 III 2022): „Jan Karłowicz w świetle materiałów archiwalnych. Dialektologia, etnolingwistyka i lituanistyka”, „Biblioteka LingVariów”, t. 30,  Kraków 2021.

 

Habilitacja (2015): „Kulturemy podhalańskie”, „Biblioteka LingVariów”, t. 19, Kraków 2015. Komisja habilitacyjna podjęła decyzję o wyróżnieniu habilitanta, otrzymał również Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za tę właśnie książkę.

 

Doktorat (2006): „Językowy obraz zwierząt w animalistycznej frazeologii gwar Gór Świętokrzyskich i Podtatrza na tle kultury ludowej”, Wydział Polonistyki UJ; promotor – prof. dr hab. J. Kąś.

 

Magisterium (2004): „Słownik frazeologiczny gwary Dębna w Górach Świętokrzyskich”, Instytut Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UJ; promotor – prof. dr hab. J. Kąś.

 

W Katerze Historii Języka i Dialektologii pracuje od 2007 r. Interesuje się dialektologią i etnolingwistyką, a w szczególności frazeologią gwarową, gwarami Podtatrza, aksjolingwistyką gwarową, historią dialektologii i ludoznawstwa.

 

Google Scholar >>

Repozytorium UJ >>

Academia.edu >>

Audycje Radia Kraków z  wypowiedziami naukowymi >>

 

Wykłady gościnne:

 

 1. Uniwersytet Humboldtów w Berlinie (2012, 2018),
 2. Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa (2020),
 3. Petersburski Uniwersytet Państwowy (2014, 2016, 2017, 2018, 2019),
 4. Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (2016),
 5. Uniwersytet Trewirski (2016, 2018, 2021, 2023),
 6. Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki (2017, 2018, 2019),
 7. Uniwersytet Wileński (2019, 2022),
 8. Uniwersytet Ottona von Guerickego w Magdeburgu (2010).

 

Nagrody, wyróżnienia i odznaczenia:

 

 1. Nagroda Prezesa Rady Ministrów za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego (2017);
 2. Nagroda Rektora UJ „za szczególne osiągnięcia w pracy naukowej" (2008, 2012, 2016, 2019, 2022, 2023);
 3. Nagroda Rektora UJ zespołowa III stopnia za osiągnięcia naukowe (2018);
 4. Nagroda honorowa Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągniecie naukowe dla zespołu autorskiego za pracę Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (2018);
 5. Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2008, 2009);
 6. Nagroda Rektora PPWSZ „za rzetelne i sumienne wykonywanie obowiązków zawodowych" (2005, 2006, 2007, 2010, 2011);
 7. Brązowy medal za długoletnią służbę (2020 r.). 

 

Członkostwo:

 

 1. Komitet Językoznawstwa PAN (2020–2023; 2024–2027);
 2. Komitet Słowianoznawstwa PAN (2024–2027);
 3. Komisja Frazeologiczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów (od 2018);
 4. Komisja Frazeologiczna (od 2006 r.) Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk;    w kadencji 2020–2023 wiceprzewodniczący Komisji;
 5. Komisja Etnolingwistyczna (od 2008 r.) KJ PAN;
 6. Komisja Dialektologiczna (od 2016 r.) KJ PAN;
 7. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od 2005 r.);
 8. Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od 2007 r.);
 9. Polskie Towarzystwo Ludoznawcze (od 2015 r.);
 10. Rada Naukowa Związku Podhalan (od 2018 r.);
 11. Komisja Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie (od 2022 r.).

 

Praca w redakcjach czasopism naukowych i radach naukowych serii wydawniczych:

 

 1. „LingVaria. Półrocznik Wydziału Polonistyki UJ”: od 2010 r. redaktor działów:  Dialektologia i Etnolingwistycznego; od 2017 r. zastępca redaktora naczelnego; od 12 XII 2018 r. redaktor naczelny; http://www.lingvaria.polonistyka.uj.edu.pl/redakcja; https://journals.akademicka.pl/lv/about/editorialTeam;
 2. „Записки з українського мовознавства" (Odessa, Ukraina) (od 2020 r.) - członek kolegium redakcyjnego; http://zum.onu.edu.ua/about/editorialPolicies#custom-0;
 3. „Науковий вісник Ужгородського університету. Серія ФІЛОЛОГІЯ” (Użhorod, Ukraina) (od 2020 r.) – członek kolegium redakcyjnego; http://visnyk-philology.uzhnu.edu.ua/about/editorialTeam;
 4. Rada naukowa czasopisma Bendrinė kalba (Wilno);
 5. Redaktor serii "Biblioteka LingVariów";
 6. Członek rady naukowej serii "Studia polsko-litewskie";
 7. Rada redakcyjna "Studia Slavica" (Uniwersytet Ostrawski, Czechy);
 8. „Almanach Nowotarski” (2017-2019) – członek redakcji.

 

Sekretarzowanie

 

1.    Komisja Językoznawstwa Oddziału PAN w Krakowie (od 2023 r.).
2.    Oddział Krakowski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (2011–2022).
3.    „LingVaria. Półrocznika Wydziału Polonistyki UJ” (2011–2017).

Projekty naukowe (koordynator merytoryczny):

 

 1. Wiśniowsko godka – projekt Narodowego Centrum Kultury realizowany przez GOKiS w Wiśniowej i Wydział Polonistyki UJ, od IV 2017 do XI 2017 r.
 2. Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej –  projekt Narodowego Centrum Kultury realizowany przez GOKiS w Wiśniowej i Wydział Polonistyki UJ, od IV 2018 do XI 2018 r.
 3. Na Przykopie i Zaborku. Mikrotoponimia gminy Rzewnie  –  projekt Narodowego Centrum Kultury realizowany przez GCK  w Rzewniu i Wydział Polonistyki UJ, od 20 V 2019 do 14 X 2019 roku.

 

Działalność organizacyjna:

 1. Współorganizator sześciu międzynarodowych konferencji naukowych, uczestnik konferencji w Polsce i za granicą (Berlin x 3, Grodno, Jekaterynburg x 2, Lwów x 3, Kijów, Moskwa, Petersburg x 5, Praga, Riepino, Suczawa x 2, Trewir, Użhorod, Wilno x 3);
 2. Opiekun Sekcji Dialektologicznej Koła Naukowego Studentów Językoznawców UJ im. Mieczysława Karasia. Uczestnik wielu wyjazdów dialektologicznych.  

 

Doktoranci:

 
 1. Olga Radziszewska, Leksyka powieści polskiej w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku.
 2. Paulina Karpeta, Wierzenia i zwyczaje utrwalone we frazematyce gwarowej pogranicza małopolsko-mazowieckiego (na przykładzie wsi Łazy oraz miejscowości okolicznych w powiecie szydłowieckim).
 3. Giuliano Gajetti, Perun, the Slavic God of Thunder in Circum-Baltic Mythology. An Ethnolinguistic analysis.
 4. Monika Brytan-Ciepielak, Kliszczacy – język i tożsamość. 
 5. Jakub Skałka, Kulturemy cieszyńskie.

 

Wypromowani doktorzy:

 

 1. Martin Haim Edelist, Ergatywność i jej przejawy w języku polski (obrona 13 VII 2022 r.).
 2. Katarzyna Bolęba-Bocheńska, Językowo-kulturowy obraz świata utrwalony we frazematyce z komponentem roślinnym (na materiale gwar polskich) (obrona 26 X 2022 r.).

 

Recenzje w przewodach doktorskich:

 

O. Kielak (2018), A. Świerk (2018), M. Hartenberger (2019), M. Grupa-Dolińska (2020), M. Duda (2023).

 

Recenzje w przewodach habilitacyjnych:

 

G. Dziamska-Lenart (2019).

  

Publikacje

Konferencje

Książki do pobrania

Recenzja autorstwa prof. Swietłany M. Tołstojowej

REC_Толстая_M_Rak_Jan_Karłowicz