Dr hab. Barbara Batko-Tokarz

Barbara Batko-Tokarz - urodzona w 1979 r. w Myślenicach. Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego (w 2003 roku obroniła (z wyróżnieniem) pracę magisterską pt. Wartościowanie i perswazja w tekstach zwolenników i przeciwników Unii Europejskiej, a w 2007 roku uzyskała tytuł doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa za pracę pt. Perswazja w dyskursie sejmowym (wybrane zagadnienia) – promotorem obu prac był prof. dr hab. Bogusław Dunaj). Obecnie adiunkt w Katedrze Historii Języka i Dialektologii. Jest autorką książek pt. Perswazja w dyskursie sejmowym (2008) i Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego (2019), a także współautorką pracy zespołowej Powiedziane po krakowsku. Słownik regionalizmów krakowskich (2017). Interesuje się przeobrażeniami współczesnej polszczyzny, zagadnieniami poprawności językowej, a także leksykologią i leksykografią.

 Od 2007 roku pracuje przy projekcie Wielkiego słownika języka polskiego PAN, czyli pierwszego prymarnie elektronicznego słownika współczesnej polszczyzny. Od samego początku zajmuje się w nim klasyfikacją tematyczną. Stworzyła koncepcję tej klasyfikacji, a także schemat klasyfikacyjny, według których w tym słowniku przeprowadzany jest podział tematyczny słownictwa. Nie tylko wprowadzała klasyfikację tematyczną do nowo tworzonych haseł, ale także przewodziła pracami zespołu klasyfikacyjnego.  Od 2017 roku jest członkiem komitetu redakcyjnego tego słownika i w dalszym ciągu odpowiada w nim za klasyfikację tematyczną. Członkini Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego (od 2003 r.)  i Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (od 2007 r.).

 

Współpraca dydaktyczna i działalność popularyzatorska:

  - współpraca dydaktyczna z Wydziałem Filologicznym (Instytut Filologii Angielskiej) (od 2007 r.) oraz Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ (od 2015 r.) – prowadzenie zajęć dotyczących stylistyki języka polskiego i poprawnej polszczyzny w praktyce dla studentów tych wydziałów;

  - współpraca z Biurem Doskonalenia Kompetencji UJ (wcześniej Centrum Doskonalenia Dydaktyki Akademickiej UJ) w ramach Ars Docendi (rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016) - zajęcia pt. Jak cię słyszą, tak cię widzą - poprawna polszczyzna w dydaktyce uniwersyteckiej przeznaczone dla pracowników naukowych i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego (rok akademicki 2014/2015 i 2015/2016);

- współpraca także z Wyższą Szkołą Europejską im. J. Tischnera w Krakowie (od 2011 r.) -  zajęcia ze stylistyki języka polskiego na studiach podyplomowych dla tłumaczy ustnych, przysięgłych i specjalistycznych (rok akademicki: 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2015/2016; 2016/2017);

- udział w projekcie „Wiśniowsko godka. Językowe dziedzictwo Wiśniowej” 2017–2018, organizowanym przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, GOKiS w Wiśniowej, pod patronatem Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Ojczysty - dodaj do ulubionych”;

- juror Olimpiady literatury i języka polskiego dla uczniów szkół średnich, prace Krakowskiego Komitetu Okręgowego (2018 r.);

- udział w pracach jury konkursowego „Dyktanda Krakowskiego” (od 2015 r.) organizowanego w Ramach Miesiąca Języka Ojczystego przez Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, a w tym Koło Naukowe Językoznawców UJ im. M. Karasia.

 

NAGRODY

  1. wyróżnienie do dyplomu ukończenia studiów wyższych za osiągnięte wyniki podczas studiów magisterskich, 2003, Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego;
  2. nagroda indywidualna III stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010;
  3. nagroda Komitetu Językoznawstwa PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie językoznawstwa w roku 2017 w kategorii prac zespołowych dla autorów i redaktorów dzieła Powiedziane po krakowsku, Słownik regionalizmów krakowskich, red. D. Ochmann, R. Przybylska, Kraków 2017;
  4. nagroda zespołowa III stopnia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w uznaniu szczególnych osiągnięć w pracy naukowej na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019.

 

UDZIAŁ W KOMITETACH ORGANIZACYJNYCH KONFERENCJI NAUKOWYCH

  1. Ogólnopolska konferencja naukowa Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 25–26.09.2008 r., współorganizatorka, członkini komitetu organizacyjnego;
  2. Ogólnopolska konferencja naukowa Badania historycznojęzykowe. Stan, metodologia, perspektywy, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 21–22.09.2010 r., współorganizatorka, członkini komitetu organizacyjnego;
  3. LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 22‒23.09.2014 r., współorganizatorka, członkini komitetu organizacyjnego;
  1. Ogólnopolska konferencja naukowa Niepodległa wobec języka polskiego zorganizowana w setną rocznicą odzyskania przez  Polskę niepodległości, Uniwersytet Jagielloński, Kraków, 1516.11.2018 r., współorganizatorka, członkini komitetu organizacyjnego.

Publikacje