Przedmioty koordynowane przez pracowników Katedry Historii Języka i Dialektologii WP UJ w roku akdemickim 2012/2013

Przedmioty koordynowane przez pracowników  Katedry Historii Języka i Dialektologii WP UJ

Prof. dr hab. Renata Przybylska:

1)      Gramatyka opisowa języka polskiego (specjalność nauczycielska)

2)      Seminarium magisterskie: Język Krakowa na tle polskiego języka ogólnego współcześnie i w przeszłości

Prof. dr hab. Józef Kąś:

1)      Gramatyka historyczna i historia języka (komparatystyka)

2)      Gramatyka historyczna języka polskiego (studia zaoczne)

3)      Historia języka polskiego (edytorstwo)

Dr hab. Kazimierz Sikora:

          Polszczyzna początku XXI wieku. Wybrane problemy kultury języka,   pragmatyki językowej, etyki słowa i aksjologii

Dr Barbara Batko-Tokarz:

         Stylistyka języka polskiego (Instytut Filologii Angielskiej)

Dr Agata Kwaśnicka-Janowicz:

1)      Historia języka polskiego (edytorstwo)

2)      Konwersatorium językoznawcze

Dr Donata Ochmann:

1)      Leksykologia i leksykografia

2)      Poprawność leksykalna i frazeologiczna

3)      Wprowadzenie do leksykografii (edytorstwo)

Dr Patrycja Pałka:

1)      Gramatyka opisowa języka polskiego (specjalność nauczycielska)

2)      Techniki perswazji i manipulacji

Dr Maciej Rak :

1)      Dialektologia i socjolingwistyka

2)      Frazeologia gwar i innych odmian polszczyzny